INLEIDING

De BESWA, ( Belgian Solid Waste Association), is een Belgische vereniging welke ook internationaal is erkend. Ze stelt zich tot doel om bij haar leden de kennis te verbeteren en hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van milieu en beheer van afval.

De BESWA is een vereniging zonder winstoogmerk die voornamelijk informatie verstrekt over het beheer van vaste afvalstoffen, in het bijzonder ivm de ophaling, transport, recyclage en verwerkingsmethodes. Daarenboven is zij via haar leden een informatiekanaal voor de aanpak van openbare netheid waarop de gemeentes en intergemeentelijke verenigingen een beroep kunnen doen zoals bijvoorbeeld voor diensten in de winterperiode, vegen van straten en pleinen en de algemene netheid van het openbaar domein.

Tevens informeert de BESWA de verantwoordelijken van technische en milieudiensten over de beste oplossingen voor de behandeling van vaste afvalstoffen.

HISTORIEK

Bij de aanvang droeg de vereniging in het Nederlands de naam van “VEDOR”: Vereniging van Directeurs der Openbare Reinigingsdiensten van België en in het Frans “ADIPP”: Association des Directeurs de Propreté Publique de Belgique. De leden behoorden enkel tot de publieke sector.

Het was ook van belang dat België vertegenwoordigd was binnen de internationale vereniging ISWA ( International Solid Waste Association), die enkel nationale verenigingen groepeert welke competent waren op het vlak van vaste afvalstoffen.

Om die reden en om de uitdagingen in de toekomst te kunnen aangaan is de vereniging omgevormd tot BESWA, de Belgian Solid Waste Association.

Het is dan ook de taak van de raad van bestuur om binnen België deze federale structuur te behouden maar ook ervoor te zorgen dat de verschillende gemeenschappen en gewesten voldoende aan bod komen.

De bestuurders zijn er steeds van overtuigd geweest dat ondanks de Europese dimensies van het beheer van afval er een grondige concertatie binnen België moet blijven bestaan.

Dit verantwoordt het bestaan van BESWA waarbij zowel verantwoordelijken uit de openbare als de privésector hun visie te kennen kunnen geven.

In 1980 is de BESWA dan ook opengesteld voor geassocieerde leden die privébedrijven vertegenwoordigen, gespecialiseerd in afvalstoffenbeheer en/of openbare netheid. Ze werden later ook uitgenodigd om te zetelen in de raad van bestuur van onze vereniging.

VANDAAG

We zijn ervan overtuigd dat de BESWA als volwaardige organisatie een plaats verdient in de afvalsector. We beschikken inderdaad over een aantal sterke troeven:

  • We zijn één van de weinige Belgische organisaties die actief zijn binnen de 3 gewesten.
  • Onze leden komen zowel uit de overheids- als de privésector.
  • Er is een grondige technische kennis aanwezig die

Zowel voor de leden als voor derden beschikbaar is.

Een bevraging bij de leden van onze organisatie heeft aangetoond dat ons tijdschrift BESWA-REVUE, waarvan 123 edities zijn verschenen in de loop der jaren (de nummers van de laatste jaren nog te raadplegen op onze website!) wordt gelezen en dat de artikels van degelijk niveau zijn. Vandaag wenst ook de BESWA te profiteren van de nieuwe communicatietechnieken om beter en sneller zijn doelstellingen te bereiken.  Vandaar dat de BESWA-REVUE zal vervangen worden door een Newsletter welke 4 maal per jaar zal verschijnen. Deze zal ook aan onze leden de mogelijkheid bieden om hun logo of redactionele en publicitaire artikels  te publiceren aan een voordelig tarief.

De BESWA is nog het best gekend van zijn “Lente- en Herfstdagen” waarbij technische onderwerpen en bezoeken aan ondernemingen aan bod komen. Maar het is ook de uitgelezen plaats om aan netwerking te doen en ervaringen op een zeer informele manier met elkaar uit te wisselen.

De BESWA is geen belangenverdedigende organisatie. Er bestaan voldoende andere kanalen om op professioneel vlak aan lobbying te doen. Onze waarde ligt in de technische ondersteuning en uitwisseling van ervaringen.